Bez kategorii

„Polsce będą się kłaniać narody Europy” – mówi przepowiednia

Elbl¹g 1977. Ojciec Andrzej Czes³aw Klimuszko - ksi¹dz katolicki, franciszkanin (OFMConv), wizjoner, jasnowidz, zielarz - w domu zakonnym oo. franciszkanów.  
mta
PAP/Andrzej Kossobudzki Or³owski 

Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.
 


Elblag 1977. Father Andrzej Czeslaw Klimuszko - Catholic priest, Franciscan (OFMConv), visionary, clairvoyant, herbalist at the Franciscan Order Home. 
mta
PAP/Andrzej Kossobudzki Orlowski 

Exact date unknown.