Prezydent Komorowski promował polskie jabłka.

Nikt nie wy­grał wojny eko­no­micz­nej z wła­sny­mi kon­su­men­ta­mi – mówił dzi­siaj w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim Ko­mo­row­ski Bro­ni­sław. W ten spo­sób pre­zy­dent od­niósł się do ro­syj­skie­go e…

Same fakty – wnioski wyciągajcie sami

Wschodnia Ukraina. Nie ma ostatnio bardziej popularnych i pokazywanych w mediach wiadomości. Wschód Ukrainy stał się obiektem rozmów, pokazów medialnych, dyskusji. O, właśnie! Na temat dyskusji. Czy k…